DİL BELASI | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>DİL BELASI 22.02.2016 22:57

DİL BELASI

Doğru konuşmak, dürüst olmak, sadakat göstermek, bütün sözlerinde ve davranışlarda doğ
rudan ayrılmamak insanın, dolayısıyla müminin vasfıdır. Sözün öze uygunluğu olarak tanımlanır Sıdk.
      “Her işittiğini söylemesi, insana yalan (cı sayılması) için yeter.” (Müslim, Mukaddime,
3/5; Ebû Davud, Edeb, 88/4992.) diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
     Sıdk; doğru konuşmak, dürüst olmak, sadakat göstermek, bütün sözlerinde ve davranışlarda doğrudan ayrılmamak demektir. Sözün öze uygunluğudur.
     Sıddîk; çok doğru söyleyen, daima doğru konuşan, asla yalana baş vurmayan kişi anlamında bir mübalağa sıfatıdır.
     Birr; iyilik anlamına gelir. Ancak iyiliğin en hâlis, en mükemmel olanıdır. En sâlih olan ameli ifade eder.
Rasûlullah (as.) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki doğruluk insanı birr’e, birr de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye, sonunda Allah katından Sıddîk yazılır. Yalan ise insanı fücûr’a, fücûr da cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında Kezzâb yazılır.
(Buharî, Edeb, 69; Müslim, Birr, , 28/102; 29/103-105; Muvatta, Kelam, 7/16; Tirmizî,
Birr, 46/1972; Ebû Davud, Edeb, 88/4989; İbn Mâce, Mukaddime, 7)
     Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır:
     “Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe birr’e ulaşamazsınız.” Âl-i İmrân, 92.
     Her türlü infâk, hayır ve iyilik olmasına rağmen, birr anlamındaki iyilik seviyesine ulaşabilmek için mutlaka sevilen mallardan infâk edilmesi gerekir. İman dahil, Allah rızası için yapılan her salih amel, birr kapsamına girer.
     Fucûr da; doğru yoldan ayrılmaktır. Günahlara dalmayı ifade eder. Her türlü kötülüğü ve
günahı içine alan bir kelimedir. Birr’in zıddıdır.
     Kezzâb ise; Sıddîk’ın zıddıdır. Çok yalan söyleyen, daima yalan konuşan kişi anlamında
bir mübalağa sıfatıdır.
     Birr ve fucûr kelimeleri, Kur’ân-ı Kerîm’de de bir arada kullanılmaktadır:
 “Şüphesiz iyiler (ebrâr) Naîm cennetlerindedirler. Günahkârlar (fuccâr) ise
cehennemdedirler.”(İnfitâr, 13-14.)
Bir âyet-i kerîmede sıddîklar, peygamberlerden hemen sonra zikredilmektedir
"Kim Allah`a ve Rasûlü`ne itâat ederse, o kişi, kendilerine nimetler ihsan edilen
peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle ve sâlihlerle beraber olacaktır. Bunlar ne güzel
arkadaştırlar!"( Nisâ, 69)
Kur’ân’da “sıdk” kelimesinin geçtiği 150’den fazla âyet vardır.
Bir hadîs-i şerifte; “Sizi sadece sıdk kurtarır”( Buharî, Enbiyâ, 53)  buyrulurken bir diğ
erinde, “sıdk ve kizb bir arada olamaz”( Müsned, II, 349)  buyurulur.
Meşhur sahabî Kâ’b b. Mâlik, Tebük savaşına gitmediği için, Hz. Peygamber’e, dönüşü
nde doğruyu söyleyip çektiği dayanılmaz sıkıntılar neticesinde tövbesi kabul edilince şöyle
demişti:
“Allah İslâm’ı nasip ettikten sonra, bana, doğru söylemek huyundan daha büyük bir
nimet vermedi. Ben, doğru söylemekle kurtuldum, yalan söyleseydim, ben de helâk olacaktı
m.”( Buharî, Meğâzî, 79; Müslim, Tevbe, 53)
İslâm doğruluğu ısrarla telkin ve teşvik etmekle birlikte, kizb üzerinde daha büyük bir
ciddiyetle durmaktadır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de 250’den fazla yerde “kizb” ile ilgili lafı zlar geçmektedir. Pek çoğunda, insanların yalan söyledikleri için çok acı bir azaba uğrayacakları belirtilmektedir.
İnsanın dille işlediği fiiller, neticede Allah katında kendi durumunu da tayin etmektedir.
Sıddîk veya Kezzâb olarak tesciline sebep olmaktadır.
     Safvân b. Süleym anlatıyor: Dendi  ki:
 “- Ey Allah’ın Rasûlü; mü’min korkak olabilir mi?”
“- Olabilir.”
Sonra kendisine;
“- Mü’min cimri olabilir mi?” diye soruldu.
“- Olabilir” dedi.
“- Peki mü’min yalancı olabilir mi?” diye sorulunca;
“- Asla!” buyurdu.( Muvatta, Kelâm, 7/19. Hadîs mürsel olarak rivâyet edilmiştir)
     Rasûlullah’ın (as.), bir mü’minin yalancı olabileceğini asla kabul etmemesi, üzerinde
durulması gereken bir husustur. Mü’min asla yalan söyleyemez; çünkü imanı, onun yalan söylemesine engel olur.
Abdullah b. Ömer’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (as.) şöyle buyurdu:
“Kul yalan söylediğinde, melek onun yaydığı bir çürük kokusu yüzünden kendisinden bir mil uzaklaşır.”( Muvatta, Kelâm, 7/19. Hadîs mürsel olarak rivâyet edilmiştir)
Ebû’l-Havrâ es-Sa’dî Rabîa b. Şeybân anlatıyor:
“Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’a sordum:
“- Rasûlullah’tan (as.) ne ezberledin?”
“- Ben O’ndan şunu ezberledim:
“Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene sarıl! Muhakkak doğruluk insana
güven, yalan ise şüphe ve tereddüt verir.”( Tirmizî, Kıyâmet, 61/2520; Nesaî, Eşribe, 50)
     Diline hakim olanlardan olabilmek ümidiyle...

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/