Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi? 16.11.2015 12:07

Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?

Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?


Kamu ve özel okul ayrımı yapılmaksızın bütün okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, okulların açık olduğu hemen hemen bütün haftalarda, çeşitli adlar altında belirli gün ve haftalar kutlaması ya da anması yapılır.

Yine bütün eğitim yöneticisi ve öğretmenler bilirler ki, bu anma ve kutlamalar yapılması ve belgelendirilmesi zorunlu etkinliklerdendir. Bu zorunluluk, bu etkinliklerin hem katılım hem de işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ancak bunun yanında okullarda, çocuğun toplumsallaşmasını sağlayan, onun zihinsel, duygusal ve toplumsal yönlerden gelişmesine yardım eden ve davranışlarını düzenleyen bütün öğrenim tecrübeleri eğitim programı kavramı içerisine girmektedir. Bu nedenle, eğitim programı çocuğun okul veya okul dışındaki bütün öğretim tecrübelerini içeren bir kavramdır. Çağdaş bir eğitim programında; öğrencilerin öğrenmesi gereken zorunlu dersler, seçimlik dersler, rehberlik, beslenme, sağlık hizmetleri ve çok yönlü gelişmelerine katkıda bulunan sosyal ve kültürel etkinliklerin bulunması öngörülmektedir (Gültekin, 2007).

Ülkemizde sosyal ve kültürel etkinlikler Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmekte olup söz konusu yönetmelik; resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak etkinliklerle törenler ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsamaktadır. Bu yönetmeliğin amacı; resmî, özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmeliğe göre sosyal etkinlikler; kulüpler ve çalışma esasları, toplum hizmeti ve çalışma esasları, törenlerle ilgili esaslar, bayramlar, belirli gün ve haftalar gibi etkinlikleri içermektedir.

Bu anlamda, Türkçe öğretmenlerinin ortaokulda kutlanan veya anılan belirli gün ve haftalara yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini değerlendiren bir nitel araştırmada (Öztürk, 2014); öncelikle görüşme yapılan öğretmenlerin tümünün okullarında belirli gün ve haftalara yönelik kutlama ve anma programları düzenlendiği saptanmış; bazı öğretmenlerin belirli gün ve haftalara yönelik olarak  hazırlanan programların ilgi çekici olması için özel bir çaba harcamadıkları tespit edilmiş; Türkçe öğretmenlerine belirli gün ve haftalara yönelik ne tür etkinlikler yaptıkları sorulduğunda öğretmenlerin en çok günün anlamını ve önemini anlatan yazılara ve şiirlere yer verdikleri bulgulanmış; bunların yanı sıra bazı öğretmenler öğrenciler tarafından çeşitli oyunların sahnelendiğini ve okul korosunun şarkılar söylediğini ifade etmiştir. Bu bulgular tüm okullarda belirli gün ve haftalara yönelik programlar düzenlenmesine rağmen, genellenememekle birlikte bu çalışma grubu açısından, yıllardır aynı türde etkinliklerin programlarda yer aldığını, bunların dışında farklı etkinliklere yer verilmediğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Bu bağlamda araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak şu önerilerde bulunulabilir:

-Belirli gün ve haftalara yönelik olarak daha nitelikli ve işlevsel programların hazırlanabilmesi için öğretmenlere ders saati dışında ayrı bir zaman olanağı sağlanabilir.

-Okullarda belirli gün ve haftalara yönelik hazırlıkların daha rahat yapılabilmesi için uygun mekânlar oluşturulabilir.

-Belirli gün ve haftalarla ilgili daha farklı ve ilgi çekici etkinliklerin hazırlaması, hazırlanan programların sunumunda teknolojik araç-gereçlere yer verilmesine yönelik olarak öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla kurs veya seminerler düzenlenebilir.

-Öğretmen adaylarına lisans eğitimleri sırasında Türkçe dersinde belirli günler ve haftalardan nasıl yararlanabileceklerine, eğitim- öğretim süreci içinde daha etkili bir şekilde nasıl kullanabileceklerine yönelik bir ders verilebilir.

Kaynaklar

Gültekin, M. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin ilköğretimde kutlanan belirli gün ve haftaların gerekliliği ve işe yararlığı konusundaki görüşleri (Eskişehir ili örneği). Milli Eğitim Dergisi, 36(174), 72-87.

Öztürk, Karakuş B.(2014). TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BELİRLİ GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Kasım 2014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 02 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/