Okul Merkezli Yönetim | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Okul Merkezli Yönetim 22.06.2015 22:51

Okul Merkezli Yönetim

Okul Merkezli Yönetim


Eğitim sistemimizdeki kademelerden ilkokul, ortaokul ve liselerde (Bütçesi olan meslek liseleri hariç) öğrencisi olan velilerin hemen hemen tümünün okula kayıt sırasında, eğitim sürecinde ve veli toplantılarında en çok yakındıkları konu çeşitli adlar altında kendilerinden okulun bütçesine katkı sağlamasının istenmesidir. Oysa okul bütçesine katkı konusunda çok kez başvurulan velinin, okuldaki yönetici değişiklikleri, öğretmen değişiklikleri, idari personel değişiklikleri, okulun fiziki yapısının düzenlenmesi, okulun yapacağı çeşitli etkinlikleri konusunda bilgisi dahi olmaz.

 

Bu konulardan velilerin bilgisi olmaması bir yana okul toplumunu oluşturan müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin de bilgisi olmaz. Sözgelimi, okul müdürü, son yıllarda yapıldığı gibi iki ayda bir de değişse, on yılda bir de değişse, yıllarca hiç değişmese de ne velinin, ne öğretmenin, ne de müdür yardımcılarının bilgisi olur.

 

Okulda uygulanacak sosyal faaliyetler, sosyal kulüp çalışmaları, okulun yapacağı eğitici geziler, okulda düzenlenecek eğitimsel ya da diğer toplantılar tümüyle okul toplumunun yetkisi dışındadır.

 

Sıraladığımız bütün bu problemler eğitim sistemimizin merkezden yönetilen ve okula öncelik, üstünlük ve inisiyatif tanımayan yapısı nedeniyledir.

 

Eğitim yönetimi, finansmanı ve hizmetinin sunumu; okul kayıt, terk, devamsızlık, üst öğrenimine kayıt ve devam oranı, okullaşma oranı gibi niceliksel iyileşmeler/gelişmeler kadar niteliksel açıdan da eğitim kurumlarının gelişmelerini amaçlayabilmelidir (Ekşi ve Kaya, 2011).

Yalçınkaya (2004), toplumları yarınlara hazırlayan ve ayakta kalmalarını sağlayan sistemlerin başında eğitim sistemlerinin geldiğini; eğitimin doğrudan uygulandığı, öğrencilerin eğitim

gördüğü, somut uygulamaların yapıldığı yerler olarak okulların da toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu nedenle toplumun gelişmesi için okulların sürekli ekonomik, teknolojik, örgütsel ve yönetsel olarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade eder.

 

Bu bağlamda okul merkezli yönetim; okulları temel karar alma birimi olarak kabul eden, değişen eğitimsel, çevresel istek ve gereksinimleri okul düzeyinde karşılayan, eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla okul düzeyinde yetki ve sorumlulukların artırılmasını öngören, özerkliğe ve katılımlı karar almaya dayalı eğitimin yerinden (okul çapında) yönetim biçimi olarak tanımlanmaktadır.

 

Bir başka anlatımla, eğitim sisteminin merkeziyetçi yapısının desantralize edilmesi, yani yerelleşmesidir. Yetki, karar verme, sorumluluk; başka bir ifade ile hesap verilebilirlik, eğitim yönetimde inisiyatifin merkezi örgütten aşağı doğru kayacak şekilde okullar üzerinde odaklaşmasıdır (Ekşi ve Kaya, 2011).

 

İlkokul, ortaokul ve liselerimizin varolan hantal yapıdan kurtarılması okulu merkeze alan yönetim biçiminin bu okullarımızda hâkim kılınması ile mümkündür. Okul merkezli yönetimin temel amaçları; okul ve okul çevresinin güçlendirilmesi, yönetim etkinliğinin artırılması, merkezî otorite yetki paylaşımının sağlanması, okulların yerel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözüm üretebilmesidir. Bunlara ek olarak, eğitimle ilgili kararların okula dayalı alınması, eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla okul düzeyinde yetki ve sorumlulukların artırılması, okulların yerel idari birimlerle işbirliği içerisinde kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine aktif olarak dâhil olması amaçlanmaktadır(TEDMEM, 2015).

 

Okullara çeşitli açılardan özerklik tanınarak, sağlanması düşünülen gelişme ve iyileşmelerin yanında, PISA (2012) sonuçları, okul özerkliğinin, millî gelirden sonra öğrenci başarısını en çok etkileyen değişken olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle gittikçe ağırlaşan sorunlarla yüzyüze kalan MEB’in, okul merkezli yönetim konusunda bir an önce adım atarak, eğitim sistemindeki niteliksizleşmeyi ve hantallaşmayı durdurması gerekmektedir.

 

Kaynaklar

Ekşi, H. Kaya, M. (2011). Okul Merkezli Yönetim Sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri.  M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2011, Sayı: 33, Sayfa: 45-60

 

TEDMEM, (2015). Ulusal Eğitim Programı. Türk Eğitim Derneği (TED)

 

Yalçınkaya,  Prof.Dr. M. Okul Merkezli Yönetim. Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) 2: 2-34

 

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/