TSK sivil memurlarının disiplin uygulamalarında değişiklik yapıldı... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> TSK sivil memurlarının disiplin uygulamalarında değişiklik yapıldı...22.11.2017 20:07

TSK sivil memurlarının disiplin uygulamalarında değişiklik yapıldı...

TSK sivil memurlarının disiplin uygulamalarında değişiklik yapıldı...


Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nde, Bakanlar Kurulu tarafından bazı değişiklikler yapıldı.


Bu haber 293 kez okundu.
Bugün yayımlanan 2017/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Yönetmelikle, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Devlet memurlarının (sivil memur) disiplin amir ve kurullarına ilişkin belirlemelerde değişiklikler yapıldı.


 
Değişiklikler genellikle, askeri yargıya ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin ibarelerin Yönetmelikten çıkarılmasına yönelik oldu.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkında uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4- Yüksek Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

1)Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü.

2)Disiplin kuruluna sevk edilen memurun bağlı olduğu Genelkurmay veya Kara Kuvvetleri veya Deniz Kuvvetleri veya Hava Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkam veya Millî Savunma Bakanlığı memur özlük işlemlerini yürüten Personel Genel Müdür Yardımcısı.

3)Millî Savunma Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri.

4)Millî Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürü.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu. Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.

a-Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanı.

b-Personel Genel Müdürlüğü Memur ve İşçi Dairesi Başkanı.

c-Askeralma Genel Müdürlüğü Askeralma Personel İşlemleri Dairesi Başkanı.

d-Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği temsilcisi.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müstakil birimlerde amirlik görevini asaleten veya vekâleten yürüten subaylar, astsubaylar veya Devlet memurları disiplin amiridir;’

MADDE 5- Ayın Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Raportörlük görevi; Yüksek Disiplin Kurulunda I. Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilen hukuk müşavirince, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Disiplin Kurullarında Hukuk İşleri Müdürü veya Yardımcısı tarafından, Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunda Personel Genel Müdürü tarafından görevlendirilen personelce yürütülür. Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması raportör tarafından yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırmayı gerektiren fiil ve halleri bulunan memurlar hakkında, memurun görevli olduğu birlik komutanlıkları veya kurum amirliklerince gerekli soruşturma yapılarak düzenlenen soruşturma dosyası. Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü veya ilgili Kuvvet Personel Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel Genel Müdürlüğüne veya Personel Başkanlıklarına gelen soruşturma dosyalan incelenir. Noksanları varsa tamamlattırılır. Dosya atamaya yetkili amire arz edilir. Amir inceleme sonunda kişinin uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından biri ile cezalandırılmasına karar verirse, verilen ceza ilgiliye tebliğ ve yerine getirilmek üzere birlik veya kurumuna bildirilir,”

“Kurullar, konuyu görüşüp karar verince, kararla birlikte dosya gereği yapılmak üzere ilgili olduğu Personel Genel Müdürlüğüne veya Personel Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 8-Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin cezalarına karşı idari yargıda dava açılabilir.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı talihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Diğer MEVZUAT haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/