Mesai saatinde amirine yakalanınca işten atıldı.. | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Mesai saatinde amirine yakalanınca işten atıldı..03.01.2019 17:32

Mesai saatinde amirine yakalanınca işten atıldı..

Mesai saatinde amirine yakalanınca işten atıldı..


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai saatinde, sandalyede 10 dakika oturarak gazete okurken yakalanması üzerine, amiriyle tartışan 'güvenlik görevlisi'nin işine son verilmesinin 'geçerli' olacağına hükmetti..


Bu haber 2316 kez okundu.
Bir Devlet Hastanesinin giriş kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışan A.B, mesai esnasında, bir ara sandalye çekerek dinlenme ihiyacı hissetti. Bu esnada bir de gazete okumaya başladı.

Henüz 10 dakika oturmuş olmasına rağmen, yakalandığı patronu, 'durumu tutanak altına aldı ve yazılı savunma' istedi.


Yazılı savunma dilekçesini önce hazırlayan ancak ardından da yırtarak amirinin üzerine fırlatan güvenlik görevlisi, ona karşı "sen kendini ne zannediyorsun, ben sana göstereceğim" vb şekilde sözler sarfedince tazminatsız işine son verildi.

Çalışan, işine haksız son verildiği iddiasıyla, ödenmeyen kıdem, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram - genel tatil ücreti ve yıllık ücretli izin alacağı talebiyle dava açtı.


İş Mahkemesi, davayı reddederek, çalışanın ihbar ve kıdem tazminatını alamayacağına hükmetti.


Kararda, ….davacının amiri konumunda olan kişinin giriş yerinde görev saatleri esnasında bankoda oturup gazete okuduğunun tespiti üzerine tutanak tuttuğu bu tutanak sonrası yazılı savunması istendiği ancak davacının yazılı savunma dilekçesini yırtarak amirinin üzerine fırlattığı ve ona karşı "sen kendini ne zannediyorsun, ben sana göstereceğim" vb şekilde sözler sarfettiği bu haliyle davacının bu hareketinin İş Kanunu(25/2)ile,…işverene derhal fesih hakkı verdiğinden iş akdinin haklı olarak işveren tarafından feshedildiğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine…karar verdi.


" Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesinin kararını bozdu.

" Dosyayı yeniden değerlendiren Yüksek Mahkeme, '…dosyanının bütünü ile değerlendirme yapıldığında feshin geçerli nedenle sona erdiğinin kabulü gerekir. Mahkemece hatalı değerlendirme ile davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatının reddi hatalıdır. ' diyerek kıdem ve ihbar tazminatını alacağına hükmetti.

Kararda son tutanağa dikkat çeken Yargıtay, davacının görev yeri dışında 10 dakika gazete okuduğundan ve bu nedenle amiri tarafından tutulan tutanağın davacı tarafından yırtılması ve tehdit içeren sözler söylemesi nedeniyle feshedildiğinden bahsedildiğini ancak, davacının bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olduğunun ve rahatsızlığı nedeniyle de, görev yerinin değiştirilmesini talep ettiğine dair de bir adet yazının bulunduğu dosyadan anlaşıldığı, dönem dönem oturma ihtiyacı duyması nedeniyle diğer arkadaşlarıyla anlaşarak görev mahallini terkettiğinin anlaşıldığı ancak buna karşın amirine yaptığı hareketlerin, sözlü sataşma ve tutanak yırtılması vb. olayların geçerli fesih sebebi olacağı anlatıldı. İşveren çalışanının işine son verebilir ancak, tazminatlarını ödemeli dedi.,


9. HUKUK DAİRESİ 2015/16756 E. , 2018/10968 K.
"İÇTİHAT METNİ" (K.T. 16.05.2018)
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin devlet hastanesinde güvenlik elemanı olarak çalışmakta iken iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiği, müvekkiline ödenmeyen kıdem, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram - genel tatil ücreti ve yıllık ücretli izin alacağının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... şirketi vekili, davacının iş akdinin haklı olarak feshedildiğini, davacının herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... vekili, müvekkili kurumun davacıyı işe alma ve çıkartma yetkisi olmadığını, davanın haksız ve yersiz olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdinin 4857 sayılı Yasa'nın 25/2 maddesi uyarınca tutulan tutanaklar ve tanık anlatımlarından davacının amiri konumunda olan kişinin giriş yerinde görev saatleri esnasında bankoda oturup gazete okuduğunun tespiti üzerine tutanak tuttuğu bu tutanak sonrası yazılı savunması istendiği ancak davacının yazılı savunma dilekçesini yırtarak amirinin üzerine fırlattığı ve ona karşı "sen kendini ne zannediyorsun, ben sana göstereceğim" vb şekilde sözler sarfettiği bu haliyle davacının bu hareketinin İş Kanunu'nun 25/2-d bendinde yazılı ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden işçinin işverenin başka işçisine sataşması bendine girip bu durumun işverene derhal fesih hakkı verdiğinden iş akdinin haklı olarak işveren tarafından feshedildiğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddini, diğer
 alacakların kısmen kabülüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı vekili davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, davalı vekili ise haklı nedenle iş akdinin feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davacının iş akdinin 4857 sayılı Yasa'nın 25/2 maddesi uyarınca tutulan tutanaklar ve tanık anlatımlarından davacının amiri konumunda olan kişinin giriş yerinde görev saatleri esnasında bankoda oturup gazete okuduğunun tespiti üzerine tutanak tuttuğu, bu tutanak sonrası yazılı savunması istendiği ancak davacının yazılı savunma dilekçesini yırtarak amirinin üzerine fırlattığı ve ona karşı "sen kendini ne zannediyorsun, ben sana göstereceğim" vb şekilde sözler sarfettiği bu haliyle davacının bu hareketinin iş kanunu 25/2-d bendindeki yazılı ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden işçinin işverenin başka işçisine sataşması bendine girip bu durumun işverene derhal fesih hakkı verdiğinden iş akdinin haklı olarak işveren tarafından feshedildiğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki son tutanakta, davacının görev yeri dışında 10 dakika gazete okuduğundan ve bu nedenle amiri tarafından tutulan tutanağın davacı tarafından yırtılması ve tehdit içeren sözler söylemesi nedeniyle feshedildiğinden bahsedilmektedir. Davacı savunmasında, oradaki arkadaşlarıyla anlaşarak görev yeri dışında olduğunu, bel ameliyatı geçirdiği için sürekli ayakta duramadığından oturduğunu, önündeki gazetenin sayfalarını bile çevirmediğini, fakat amiri tarafından hakkında tutanak tutulduğunu, tutanağı yırttığını fakat tehdit etmediğini, amirle arasının iyi olmadığını, hastalığını bildiği halde amirin ayrımcılık yaptığını beyan etmiştir.

Davacı tanıkları, davacının bel fıtığından ameliyat olduğunu, dönem dönem oturması gerektiğini, davacı ile amirinin arasının iyi olmadığını, görevi gereği uzun süre ayakta durmasının mümkün olmadığını beyan etmişlerdir. Davalı tutanak tanıkları, devamlı ayakta olmadıklarını dönem dönem oturduklarını, olay günü davacı ve amirinin ağız münakaşı yaptıklarını, ne dediklerini duymadıklarını, savsaklamak gibi davranışının olmadığını, amirin kendi tanıdıklarına farklı davacıya farklı davrandığını, kendisinin de daha önce tutanağı yırttığını fakat işten çıkarılmadığını, tutanağı imzalamak istemediği halde işten çıkarma gibi tehditlerde bulunduğundan imzaladığını, bel fıtığı ameliyatı olan davacının rapor alabilmesi gerektiğini, fakat hastanenin sorun yarattığını beyan etmişlerdir. Önceden de davacının bu durumuyla ilgili davalı şirket ile çalışılabilecek vardiya durumunun değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki yazışma tespit edilmekle, dosyanının bütünü ile değerlendirme yapıldığında feshin geçerli nedenle sona erdiğinin kabulü gerekir. Mahkemece hatalı değerlendirme ile davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatının reddi hatalıdır. 

3-Davalı ... harçtan muaf olmasına rağmen yargılıma giderlerine harcında eklenmek suretiyle hüküm kurulduğu gibi iki davalı olmasına rağmen hükmün infazında tereddüt yaratacak şekilde davalıdan tahsiline şeklinde hüküm kurulması hatalıdır. Ayrıca davalı ... kurumunun harçtan muaf olması sebebiyle diğer davalının harçtan sorumlu olduğunun gözetilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.05.2018 tarihinde oyçokluğu karar verildi.16.05.2018

Etiketler: memur haber -memur haberleri -memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer MEVZUAT haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/