Polislerin maç görevi ve çalışma sistemi hakkında soru önergesi... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Polislerin maç görevi ve çalışma sistemi hakkında soru önergesi...21.03.2018 19:57

Polislerin maç görevi ve çalışma sistemi hakkında soru önergesi...

Polislerin maç görevi ve çalışma sistemi hakkında soru önergesi...


Polislerin maç görevi ve çalışma sistemi TBMM'de. Polislerin çalışma sistemine ve maç görevlerine ilişkin yazılı soru önergesi verildi.


Bu haber 956 kez okundu.

Polislerin maç görevi ve çalışma sistemi TBMM'de. Polislerin çalışma sistemine ve maç görevlerine ilişkin yazılı soru önergesi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlannması konusunda gereğini arz ederim. Saygılarımla

Murat BAKAN

İzmir Milletvekili

Kamu güvenliğini sağlamakla görevli olan polislere yüksek demokrasi standartları, iş güvencesi ve insanca çalışma koşulları sağlanmamaktadır.

Gayri insani koşullarda çalışmakta olan polis, ek görev haricinde 12/12 çalışma süresiyle, ayda 320 saat mesai yapmaktadır. Polislerin 12/12 mesaisi; aileleriyle, arkadaşlarıyla ve sosyal çevreleriyle ilişkileri zayıflamakta, bağlarını koparmaktadır. Öte yandan bir gündüz bir gece çalışma sistemi, psikolojik tahribatlara da yol açmaktadır.

Bu konuda 2013/171 numaralı şikayet başvurusu üzerine 30/12/2014 tarihinde T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu kararında aşağıdaki ifadelere yer vermiştir:

"18) Ağır çalışma şartları nedeniyle polislerin psikolojilerin bozulduğu, intihar ve cinnet vakalarının meslek içerisinde çok sık görüldüğü, aile ve sosyal hayatlarında sıkıntıların, şiddetli geçimsizlik ve boşanma vakalarının çok sık yaşandığı, yaşam kaliteleri ve standartları ile mesleki motivasyonlarının düştüğü, tespit edilmiştir.

77) Çalışma saatlerinde herhangi bir standardın olmayışı ve bazı keyfi uygulamaların çalışanların ailevi ve sosyal yaşamlarında, geçimsizlik, şiddet uygulama, boşanma, aile bireylerine ve arkadaşlara — akrabalara yeterli zaman ayıramama, yeterince dinlenememe; bunun sonucunda hem bedenen ve hem de ruhsal yıpranma ve tükenmişlik duygusunu yoğun olarak yaşamalarına neden olacağı; .

98) Dosyanın incelenmesinden, iş yükünün fazla, çalışma sürelerinin uzun olması, mesleki çalışma şartlarının zorluğu ve ağırlığı, fazla mesai ve verilen ek görevler nedenleriyle polislerin aile ve sosyal hayatlarına yeterli zamanı ayıramadıkları ve bu konularda sorunlar yaşadıkları, diğer meslek gruplarına göre aile içerisinde dahafazla sorunla karşılaştıkları, eş ve çocuklarıyla iletişim kuramadıkları, polis ailelerinde şiddetli geçimsizlik ve boşanma oranlarının daha yüksek olduğu, polislerin mesleki verimliliklerinin, Performanslarının, motivasyonla"rının iş tatminlerinin düşük olduğu ve tükenmişlik hissinin kapıldıkları, polislerin toplumsal olaylarda orantısız güç kullanma nedenleri arasında fazla mesai ve ağır çalışma şartlarının etken olduğu, ruhsal ve bedensel sıkıntılar yasadıkları tespit edilmiş ve bu husus bilirkişi tarafından da teyit edilmiştir.

Bu bağlamda;

İnsanın doğasına aykırı, insanlık dışı olan ve polis intiharlarında başrol oynayan ağır çalışma koşullarının müsebbiplerinden biri olan 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda yazılı sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddesi gereğince İçişleri Bakam Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. Saygılarımla,

Murat BAKAN

İzmir Milletvekili

Başkanlığa geliş tarihi 08/03/2017 olan 7/12394 esas numaralı Anayasa Mahkemesi ve AİHM başvurusu yapan polis memuruna ilişkin yazılı soru önergeme yanıt verilmemiştir.

Bir polis memuru, 2012-2013 Süper Lig Futbol Sezonunda Akhisar Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün oynadığı 6 (altı) futbol müsabakasının güvenlik tedbirlerinde, istirahatli saatlerinde görevlendirildiğini ve kendisine sadece I (bir) maç görevinin karşılığında harcırah ödendiğini belirterek, diğer 5 (beş) maç görevinin karşılığı olan harcırahın da tarafına ödenmesini talep etmiş, ancak Manisa Emniyet Müdürlüğü 02.12.2013 gün ve bila sayılı işlemiyle bu talebi reddetmiştir.

Bu idari işleminin iptali için açılan davanın sonucunda, davacı bu uyuşmazlığı bireysel başvuru hakkı kapsamında, Anayasa'nın 18 nci maddesinde güvence altına alınan "zorla çalıştırma ve angarvq yasağı” ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine taşımıştır.

Anayasa Mahkemesi 30.10.2015 gün ve 2015/7605 sayılı kararında iddianın özünün, Anayasa'nın 55 nci maddesi ile ilişkili olan "ücrette adaletin sağlanması” (Madde 55: ücret emeğin karşılığıdır. devlet, çalışanların vaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal vardımlardan vararlanmaları için gerekli tedbirleri alır) husuyı ile ilgili olduğuna, başvurunun bu kapsamda değerlendirildiğine ancak kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddia edilen hakkın Anayasa'da güvence altına alınmış olmasının vam sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kapsamına da girmesi gerektiğine, bir başka ifadeyle; Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ortak koruma alanı dışında kalan bir hak ihlali iddiasını içeren başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmesinin mümkün olmadığına. çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmelerinin Anayasa'nın 55 nci maddesinde güvence altına alınmış olmasıyla birlikte, AİHS'de düzenlenen haklardan savılmadığına, bu nedenlerle başvurunun "konu bakımından vetkisizlik'* nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Anavasa Mahkemesinin bu kararı üzerine, bu uyuşmazlık bu sekr Ol Şubat 2016 tarihli başvuru ile AİHM 4 e taşınmıştır. Bövlelikle ülkemizde polis haklarının ihlali konusu ilk kez AİHM'ne intikal etmiştir. Anayasamızın 18 nci maddesinde ve AİHS'nin 4 ncü maddesinde (hiç kimse köle ya da kil/ durumunda tutulamaz. hiç kimse zorla çalışmaya tabi tutulamaz) savılan haklarının ihlal edildiği gerekçesivle bu ihlallerin tespiti istenmiştir. Bu bağlamda:

l) Bakanlığınız konudan haberdar olmuş ve ilgili dosvayı incelemiş midir?

2) Ülkemizin ve yurttaşlarımızın güvenliği için canı pahasına görev yapan, gerektiğinde gözünü kırpmadan şehit olan kahraman polisimize istirahatli günlerinde maçlarda görev yaptırıp, neden 6 gün fazla çalışmaya I günlük ücret ödenmektedir'? Bunun Bakanlığınız yönetmeliklerinde açıklanabilir bir karşılığı bulunmakta mıdır?


Etiketler: THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu istifa etti

Diğer EMNİYET haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/